Vilniaus rytojus, 1937 m. gegužės 25 d.

Švenčionėliai. Nubaudė už laikraščius. Švenčionėlių parapijos žmonės lietuviškus laikraščius išsirašę yra atskirai, bet dėl patogumo iki šiol gaudavo bendrai per Švenčionėlių gyventoją J.Dilį. Paštas visuomet laikraščius atiduodavo J. Dilio krautuvėn, o iš ten žmonės galėdavo bet kuriuo laiku pasiimti. J. Dilys balandžio 13 d. panašiai buvo gavęs laikraštį. Bet tuo pačiu metu, kai ėjo iš pašto, policininkas Čiesliakas jį sulaikė ir nuvedė j policijos posterunką. Ten pas J. Dilį buvo padaryta krata, laikraščiai sulaikyti ir jam surašytas protokolas. Balandžio mėn. 14 d.  laikraščiai buvo sugrąžinti ir leista jie išdalinti. Gegužės mėn. 14 dieną J. Dilys buvo pašauktas į Švenčionis, apskrities storastijos įstaigon, kur ištardytas ir už neva nelegalų lietuviškų laikraščių kolportavimą nubaustas 20 auks. arba 5 dienų areštu. Nubaustasis Storastos sprendimą apskundė Apygardos teismui. Tą pačią dieną ir už panašų dalyką Švenčionių storastijos ištaigoje buvo ištardytas Miežionėlių sodžiaus .Ryto” mokyklos mokytojas Pr. Muralis, kuriam taip pat buvo prikišama, kad jis imąs iš pašto iš dalinąs žmonėms lietuviškus laikraščius. Storastijos įstaigoje aiškinta, kad dabar vienas asmuo kelis egzempliorius lietuviškų laikraščių gauti negali, tam, esą, reikalingas Storastos leidimas. Šaltinis: Vilniaus rytojus,  Nr.40 (830) Vilnius 1937 m. gegužės 25 d....

Read More

Vilniaus rytojus, 1937 m. gegužės 11 d.

Švenčionėliai. Išteisino 1936 m. gruodžio mėn. 31 d. vietos lietuvis gyventojas Vincas Sauka norėjo linksmiau pasitikti Naujuosius Metus. Tuo tikslu pasikvietė į savo namus  svečių. Kai svečiai buvo susirinkę, atėjęs vietos policininkas Žarneckis liepė išsiskirstyti, o pačiam šeimininkui surašė protokolą, kad sukvietęs neva nelegalų susirinkimą. Apskrities Storasta už tai V. Sauką nubaudė 25 auks. arba 14 dienų arešto. Nubaustajam apeliavus Apygardos teisman, balandžio 27. d. jis buvo išteisintas. Gynė adv. M. Senkevičiūtė. Šaltinis: Vilniaus rytojus,  Nr.37 (827) Vilnius 1937 m. gegužės 11 d....

Read More

Vilniaus rytojus, 1937 m. vasario 12 d

Švenčionėliai. Nubaudė Šių metų „Viln. Ryt.” 4(724) Nr. buvo rašyta, kaip vietos lietuvis gyventojas V. Sauka Naujiesiems Metams pasitikti buvo pasikvietęs svečių ir kaip paskui už tokį suruoštą pasitikimą jam buvo surašytas protokolas. Dabar tenka sužinoti, kad sausio mėn. 18 d. V. Sauka buvo pakviestas Švenčionių apskrities storastijon, kur jis ištardytas  ir nubaustas už suruoštą Naujų Metų pasitikimą be leidimo 25 auks. arba 10 dienų arešto Nubaustasis bylą  perdavė teisman. Čia gyvena, iš Va Iki nyko atvykęs siuvėjas J. V., kuris šalia savo amato dar verčiasi vienu negarbingu darbu. Dėl jo kai kurie lietuviai jau yrą skaudžiai nukentėję. Šaltinis: Vilniaus rytojus,  Nr.13 (803) Vilnius 1937 m. vasario 12 d....

Read More

Vilniaus rytojus, 1937 m. sausio 8d.

Švenčionėliai. Lietuvių bažnytinis choras neturi kur pasimokyti giesmių. Kaip jau buvo rašyta, Švenčionėlių lietuviai prašė apskrities Storastos, o paskui Vilniaus vaivados, kad leistų jų bažnytiniam chorui daryti giedojimo bandymus vietos lietuviškame liaudies name. Po to jau praėjo 3 mėnesiai, o atsakymo dar negavo nei iš storastijos, nei iš vaivadijos. Dabar lietuvių bažnytinis choras neturi kur susirinkti ir pasimokyti giesmių, nes bažnyčioje daryti bandymų neleidžia klebonas, pas vargonininką per ankšta, špitolėje be skambintojo dar apgyvendintas ir zakristijonas, žodžiu, lietuvių choras neturi kur nė prisiglausti. Šaltinis: Vilniaus rytojus,  Nr.3 (793) Vilnius 1937 m. sausio 8d....

Read More

Vilniaus rytojus, 1936 m. rugsėjo 8d.

Švenčionėliai tardė įr nubaudė. Viln. Rytojaus” 55(743) ir 6.(754) numeriuose buvo rašyta, kad  Švenčionėlių policininkai Vorchol ir Maluševaki yra uždraudę vietos lietuvių liaudies namuose giedoti, žaisti ir šokti ir kad čia neleido lietuvių bažnytiniam chorui pasimokyti giedoti. Ryšium su tuo rugpjūčio 24 d. Švenčionių Storastos Įstaigon buvo palauktas buvęs vietos lietuviškos.skaityklos vedėjas J. Dilys ir bu v. kazimieriečių skyriaus pirmininkas J. Rukšėnas, kurie ištardyti. Jie buvo kaltinami, kad liaudies namuose darę nelegalius susirinkimus. Kaltinamieji ir jų liudytojai aiškino, kad buvę ne susirinkimai, bet paprasti jaunimo šokiai ir bažnytinio choro repeticijos. Rugpiūčio 28 d. Švenčionėlių miesto teismas nagrinėjo J. Dilio byla, kurioje jis buvo kaltinamas sąmišio kėlimu vietos bažnyčioje Trijų kryžių dienoje. Kaltinamasis nubaustas 3 -mėnesiais arešto ir sumokėti. 10 auka., teismo išlaidų. Bet bausmės vykdymas sąlyginai atidėtas už trijų metų. Nubaustasis- apeliavo aukščiau. Šaltinis: Vilniaus rytojus,  Nr.71 (759) Vilnius 1936 m. rugsėjo 8d....

Read More

Vilniaus rytojus, 1935 m. gruodžio 28d.

Švenčionėliai.Kazimieriečių skyriaus susirinkimas. Vietos Liet. šv. Kazimiero d-jos skyriaus narių metinis susirinkimas įvyko gruodžio 15 d. Perrinkta valdyba ir svarstyta visa eilė veikimą liečiančių svarbių reikalų. Naujon valdybon įėjo: Jonas Rukšėnas (pirm), Kazys Jermalis, Juozas Jermalis I, Kazys Gajauskas, Juozas Jermalis II, Juozas Verseckas, Kazys Verikas, Jonas Stukėnas, Vincas Gudelis. Revizijos kom.: kun. K. Pukėnas, M. Savickaitė E. Steckaitė. Valdyba pasiryžusi veikti kontakte su kitų skyrių valdybomis. Šaltinis: Vilniaus rytojus,  Nr.102a (688a) Vilnius 1935 m. gruodžio 28d....

Read More