Vilniaus rytojus, 1937 m. vasario 12 d

Švenčionėliai. Nubaudė

Šių metų „Viln. Ryt.” 4(724) Nr. buvo rašyta, kaip vietos lietuvis gyventojas V. Sauka Naujiesiems Metams pasitikti buvo pasikvietęs svečių ir kaip paskui už tokį suruoštą pasitikimą jam buvo surašytas protokolas. Dabar tenka sužinoti, kad sausio mėn. 18 d. V. Sauka buvo pakviestas Švenčionių apskrities storastijon, kur jis ištardytas  ir nubaustas už suruoštą Naujų Metų pasitikimą be leidimo 25 auks. arba 10 dienų arešto Nubaustasis bylą  perdavė teisman. Čia gyvena, iš Va Iki nyko atvykęs siuvėjas J. V., kuris šalia savo amato dar verčiasi vienu negarbingu darbu. Dėl jo kai kurie lietuviai jau yrą skaudžiai nukentėję.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus,  Nr.13 (803)

Vilnius 1937 m. vasario 12 d. (penktadienis)

Share

Author: admin

Share This Post On