Vilniaus rytojus, 1935 m. gruodžio 28d.

Švenčionėliai.Kazimieriečių skyriaus susirinkimas.

Vietos Liet. šv. Kazimiero d-jos skyriaus narių metinis susirinkimas įvyko gruodžio 15 d. Perrinkta valdyba ir svarstyta visa eilė veikimą liečiančių svarbių reikalų.

Naujon valdybon įėjo:

Jonas Rukšėnas (pirm),
Kazys Jermalis,
Juozas Jermalis I,
Kazys Gajauskas,
Juozas Jermalis II,
Juozas Verseckas,
Kazys Verikas,
Jonas Stukėnas,
Vincas Gudelis.

Revizijos kom.:
kun. K. Pukėnas,
M. Savickaitė
E. Steckaitė.

Valdyba pasiryžusi veikti kontakte su kitų skyrių valdybomis.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus,  Nr.102a (688a)

Vilnius 1935 m. gruodžio 28d. (šeštadienis)

Share

Author: admin

Share This Post On