Viltis, 1915 m. sausio 13 (26) d.

Švenčionėliai, Švenč. apskr. šiomis dienomis čia privažiavo gan daug suvalkiečių, pabėgusių iš karo lauko; tarp jų yra gana daug tokių, kurie būtinai reikalingi pašalpos, tad patarčiau savo tautiečiams, kad nesibaldintų į Švenčionėlius, nes čia jau visi namai užimti ir nėra, kur pasidėti, taip-pat ir visi valgomieji daiktai pabrango. Šaltinis: Viltis, Nr. 35 (1276) 1915 m. sausio 13  (26) d. ...

Read More

Viltis, 1915 m. sausio 28 (vasario 10) d.

Švenčionėliai, švenč. apskr. Vakaras bus ne sausio 31 d., kaip „Vilties” 19 d. paskelbta, bet penktadieni, sausio 30 d. Bus rusiškas vaidinimas ir lietuviškas choras. Pelnas bus skiriamas Liet Dr. nukentėjusiems dėl karu šelpti. Leidimas jau gautas. Taigi nuoširdžiai meldžiami skaitlingiausiai į šį vakarą atsilankyti. Šaltinis: Viltis, Nr. 22 (1268) 1915 m. sausio 28  (vasario 10) d. ...

Read More

Viltis, 1915 m. sausio 20 (vasario 2) d.

Švenčionėliai, Švenč. apskr. sausio 25 d. sekmadienį, 2 val. po pietų, bus visuotinis, metinis Švenčionėlių „Ryto” skyriaus metinis susirinkimas Bus duoda apyskaita pereitų metų “Ryto” skyriaus veikimo, taip pat tarybos rinkimas, naujų narių priėmimas ir kiti bėgantieji klausimai. Nuoširdžiai kviečiami visi nariai, o taip pat ir svečiai, kuo skaitlingiausiai apsilankyti tame susirinkime. Šaltinis: Viltis, Nr. 15 (1256) 1915 m. sausio 20  (vasario 2) d. ...

Read More