Viltis, 1915 m. sausio 20 (vasario 2) d.

Švenčionėliai, Švenč. apskr. sausio 25 d. sekmadienį, 2 val. po pietų, bus visuotinis, metinis Švenčionėlių „Ryto” skyriaus metinis susirinkimas Bus duoda apyskaita pereitų metų “Ryto” skyriaus veikimo, taip pat tarybos rinkimas, naujų narių priėmimas ir kiti bėgantieji klausimai. Nuoširdžiai kviečiami visi nariai, o taip pat ir svečiai, kuo skaitlingiausiai apsilankyti tame susirinkime.

Šaltinis:

Viltis, Nr. 15 (1256)

1915 m. sausio 20  (vasario 2) d.  (antradienis)

Share

Author: admin

Share This Post On