Viltis, 1915 m. sausio 28 (vasario 10) d.

Švenčionėliai, švenč. apskr. Vakaras bus ne sausio 31 d., kaip „Vilties” 19 d. paskelbta, bet penktadieni, sausio 30 d. Bus rusiškas vaidinimas ir lietuviškas choras. Pelnas bus skiriamas Liet Dr. nukentėjusiems dėl karu šelpti. Leidimas jau gautas. Taigi nuoširdžiai meldžiami skaitlingiausiai į šį vakarą atsilankyti.

Šaltinis:

Viltis, Nr. 22 (1268)

1915 m. sausio 28  (vasario 10) d.  (trečiadienis)

Share

Author: admin

Share This Post On