Viltis, 1914 m. rugsėjo 17 (30) d.

Noriu sužinoti, kur apsigyveno Agota ir Viktė Benešiunyčios iš Aukštosios Panemunės. Vargonininkas J.Kudirka, Švenčionėliai (st. Novo-Svenciany). Šaltinis: Viltis, Nr. 208 (1156) 1914 m. rugsėjo 17  (30) d. ...

Read More

Viltis, 1914 m. liepos 4 (17) d.

Švenčionėliai, Švenč. apskr. Laukiant traukinio ar šiaip kokiam reikalui sustojus Švenčionėliuose, labai daugelis kunigų atlanko ir mūsų bažnytėlę. Vasarą retą dieną kad koks kunigas neužeitų. Dideliai keista tik, kad kiekvienas čia vis pradeda kalbėti lenkiškai. Per šešis mano čia gyvenimo metus tik du kunigai prakalbėjo lietuviškai. Stebėtina nedrąsa tų kunigų, kurio čia bijo su lietuviška kalba pasirodyt, kaip kad Švenčionėliai rodos butų Lenkų žemėje. O visi čia lietuviškai moka kalbėti, netik bažnyčioje, bet ir miestely ir kiekvienoje žydo krautuvėje, išskiriant vartotojų krautuve. Reikia tik prakalbėti lietuviškai. Dabar gi kunigui užkalbinant lenkiškai, turi ir atsiakyti lenkiškai. Reikėtų daugiau energijos turėti. Šaltinis: Viltis, Nr. 146 (1094) 1914 m. liepos 4  (17) d. ...

Read More

Viltis, 1914 m. liepos 1 (14) d.

Švenčionėliai. Švenč. apskr. nusišovė pašto viršininkas pašto skyriaus bute. Sako nusižudęs, kad jį tarnystėje pažeminę ir del atsiskyrimo su moterim. Šaltinis: Viltis, Nr. 143 (1091) 1914 m. liepos 1  (14) d. ...

Read More