Viltis, 1914 m. liepos 4 (17) d.

Švenčionėliai, Švenč. apskr. Laukiant traukinio ar šiaip kokiam reikalui sustojus Švenčionėliuose, labai daugelis kunigų atlanko ir mūsų bažnytėlę. Vasarą retą dieną kad koks kunigas neužeitų.
Dideliai keista tik, kad kiekvienas čia vis pradeda kalbėti lenkiškai. Per šešis mano čia gyvenimo metus tik du kunigai prakalbėjo lietuviškai. Stebėtina nedrąsa tų kunigų, kurio čia bijo su lietuviška kalba pasirodyt, kaip kad Švenčionėliai rodos butų Lenkų žemėje.
O visi čia lietuviškai moka kalbėti, netik bažnyčioje, bet ir miestely ir kiekvienoje žydo krautuvėje, išskiriant vartotojų krautuve. Reikia tik prakalbėti lietuviškai. Dabar gi kunigui užkalbinant lenkiškai, turi ir atsiakyti lenkiškai. Reikėtų daugiau energijos turėti.

Šaltinis:

Viltis, Nr. 146 (1094)

1914 m. liepos 4  (17) d.  (penktadienis)

Share

Author: admin

Share This Post On