Aidas, 1938 m. liepos 15 d.

Lietuvių liaudies namai

Švenčionėliuose yra 1934 metais pastatyti ir iškilmingai atidaryti lietuvių liaudies namai, kuriuose buvo rengiami lietuviški vakarai, daromi draugijų susirinkimai ir gyveno lietuviškos skaityklos vedėjas ir dvi lietuvaitės tretininkės.

Kaip praėjusių metų „Vilniaus Rytojaus” 75(865) nr. buvo rašyta, pernai rugsėjo mėnesį šių namų savininkai buvo gavę Švenčionėlių burmistro V. Rotvinsko raštą Nr. 12/Bud., kurius buvo Įsakyta namai ištušti ir nugriauti.

Burmistro rašte buvo rašoma šitaip:
„Šių namų stovis yra tokis, kad jų pataisymas, kaip yra protokolu patvirtinta,  negali būti Įvykdomos. Dėl šių aukščiau sužymėtų priežasčių namai turi būti ištuštinti ir nugriauti”.

To paties rugsėjo mėnesio- pabaigoje namų gyventojai turėjo išsikraustyti. Namai buvo užantspauduoti. Bet jų savininkų įgaliotiniams padarius aukštesnėse ištaigose atitinkamus žingsnius namai nebuvo griaunami. Iki šiol jie taip ir stovėjo tušti, nenaudojami.

Dabar nuo šių metų birželio mėnesio vidurio tuose pačiuose namuose yra apsigyvenę vietos kopo kareiviai, kurie, sako, čia apgyvendinti dvejiems metams.

Šaltinis:

Aidas, Nr. 22, 3 psl.

Vilnius 1938 m. liepos 15 d.

Leidėjas ir ats. redaktorius Liudvikas Cicėnas

Share

Author: admin

Share This Post On