Aidas, 1938 m. lapkričio 12 d.

Mokyklų veikimas.

1924 metais lietuvių „Ryto” mokyklą uždarius, iki šiol veikia lenkų 7 skyrių pradžios mokykla, kurioje lietuviškai nemokinama. Nelietuviškai dėstoma ir tikyba. Šią mokyklą lanko ne vien Švenčionėlių, bet ir apylinkės kaimų vaikai, pav. Gramaekų, Veikūnų, Vėjinės, Pilypų, Juodiikėlio, Sutrės, Prūdų, Kvėdariškės, Gaurio ir kt.
Šiemet švietimo valdžiai uždarius „Ryto” mokyklą Mležionėliuose, dar prisidėjo ir šio kaimą vaikai. Iš viso dabar šią mokyklą lanko apie 800 vaikų, jų tarpe daugiau kaip 100 lietuvių vaikų.

Šios mokyklos vedėju yra iš Galicijos kilęs A. Bžezinskis. Jis lietuviškai nė nesupranta.

Taip pat ne Šio krašto kilimo yra šie mokytojai:

J. Rudzinska — Ostrouchova,
G. Ivanska,
St. Klasuvna— Jarocka,
Z. Laddy ir P. Horovičiūtė,
nuo Kauno kilusios J. Grecka ir Kalvarijos — Dziemenaitė,

Šio krašto tik  –

prefektas kun. J. Naumavičius,
M. Račkevičiūtė
ir J. Narkevičius.

Iš viso mokytojų personalo lietuviškai moka tik Grecka, Dzemenaitė,
kaunietės ir prefektas.Girdėti, kad dabar, nesant Miežionėliuose lietuviškos mokyklos, lietuvių vaikų tėvai ketina daryti žygius, kad Švenčionėlių mokykloje būtų įvestos ir lietuvių kalbos pamokos.
Be to, Švenčionėlių apylinkėje dar yra mokyklos Juodiškėje, Dotinėnuose
ir Grybuose.
Juodiškės mokyklą lanko Jankaučiznos (Pilypų), Augustavo, Liubakavo, Pliauškių ir Bielukų.
Dotinėnų mokyklon: Papinigių, Sudatos, Kirdeikiškių, Burbų ir Senadvarių. Grybų mokyklon: Melagėnų, Pirktinių, Pliauškių, Memeliškės, Kirdeikų, Bagneiškės, Jaunadvano, Jenaupalio, Beržinės ir kt. vietų vaikai.
Juodiškių mokykloje mokytojauna T. Palkovska. Čia vaikų yra per 50, daugumas lietuviai. Mokslas dėstomas vien lenkų kalba. Tikyba taip pat lenkiškai.
Grybuose mokykla figūruoja su dėstomąja lietuvių kalba. Mokina J. Mieliūtė-Ščerbinskienė. Šioje mokykloje lietuvių vaikams tik tikyba dėstoma lietuviškai. Lietuvių kalbos jau antri metai nebemokinama. Vaikų yra per 60, jų tarpe 6 vaikai yra lenkai.
Dotinėnų mokykla irgi laikoma su dėstomąja lietuvių kalba. Mokytojauna
Skrebutovičius. Čia lietuvių kalbos pamokos yra — savaitėje du kartu. Tikyba čia dėstoma pusiau lietuviškai, pusiau lenkiškai. Dėsto kun. Bazevičius. Šioje mokykloje vaikų yra per 40.

Šaltinis:

Aidas, Nr. 62, 3 psl.

Vilnius 1938 m. lapkričio 12 d. (šeštadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Liudvikas Cicėnas

Share

Author: admin

Share This Post On