Aidas, 1938 m. gruodžio 17 d.

Negavo leidimo paveldėti vyro nejudomojo turto.

Vietos gyventojas Maišymas Švenčionėliuose turi sklypo, žemės ir nedidelį namelį. Neturėdamas savo tiesioginių įpėdinių, jis sumanė šį savo nejudomąjį turtą užrašyti savo žmonai Juzei, kuri už jo ištekėjo, būdama našlė ir turėdama sūnų ir dvi dukteris. Bet pasirodė tam yra reikalingas administracinės valdžios leidimas.

Juzė Maišymienė, norėdama paveldėti savo vaikams antrojo vyro nejudomąjį turtą, Š. m. rugsėjo mėnesį kreipėsi su prašymu į Vilniaus
Vaivadijos Įstaigą. Ryšium su tuo spalių mėnesio pradžioje pas Maišymus
buvo atsilankęs vietos policininkas Stambrovskis, kuris tą reikalą ištyrė ir viską susirašė.

Praėjusi mėnesi gautas iš Vilniaus Vaivadijos Įstaigos raštas (Nr.
S.P B.33b/l 1649/38), kad J. Maišymienės prašymas esąs išspręstas
neigiamai. Rašte pažymėta, kad Vaivadijos įstaiga, pasiremdama tam
tikrais parėdymais, savo sprendimo nemotyvuojanti. Prašytojai duota teisė per 14 dienų apeliuoti Vidaus Reikalų Ministerijon.

Prieš porą mėnesių J. Maišymienės duktė A. Oleškevičiūtė, kuri yra ištekėjusi už Zaleckio, gavo Vilniaus Vaivadijos įstaigos leidimą pirkti nameli tame pačiame kieme.

Blaivybės skyrius

Š. m. lapkričio 13 d. Švenčionėliuose įvyko steigiamas Lietuvių Katalikų Blaivybės Draugijos skyriaus susirinkimas.

Išrinkta valdyba:

pirm. M. Savickaitė,
viceplrm. lgn. Verseckas,
sekr. V. Saukaitė,
ižd. A. Grybauskaitė
ir narys be ypatingų pareigų M. Jurkevičienė.

Reviz. komistjon įėjo: T. Jarmalienė, A. Kuprienienė ir E. Verseckienė.

Po visko skyriaus valdyba nusiuntė Švenčionių storostijon prašymą, kad skyrius būtų legalizuotas.

Ar starosta legalizuos, parodys ateitis, bet pagal tvarką jau turėjo būti atsakymas, nes jau perėjo mėnesis laiko.

Šaltinis:

Aidas, Nr. 77, 3 psl.

Vilnius 1938 m. gruodžio 17 d. (šeštadienis)

Leidėjas ir redaktorius Liudvikas Cicėnas

Share

Author: admin

Share This Post On