Aidas, 1938 gegužės 24 d.

Atvežtas a. a. Vl. Jurkuvėno kūnas.

Gegužės 13 dieną Iš Vilniaus į Švenčionėlius autobusu atvežtas a. a. Vlado Jurkuvėno kūnas. Iki šiol jis buvo palaidotas Vilniuje kareivių kapinėse. Jo motinos Sofijos Jurkuvienės rūpesčiu buvo išgautas Vilniaus miesto Storastos leidimas- velionies kūną iškasti ir atvežti į Švenčionėlius.

Vietos klebonas kun. Bazevičius atvežtą a.a. Vlado Jurkuvėno kūną priėmęs į bažnyčią, gegužės 14 d. atlaikė už jo vėlę gedulines pamaldas ir palydėjo į kapines.

A.a. Vladas Jurkuvėnas gimė 1912 m. spalių 27 d.
Pradžios mokslą įgijo Adutišky, „Ryto” mokykloje.
Po to mokėsi Švenčionių Lietuvių gimnazijoje, kur pabaigė 6 klases.
Toliau mokėsi Borūnų ir Švenčionių valstybinėse mokytojų seminarijose. Pastarąją pabaigė 1936 m.
Besimokydamas velionis dalyvavo lietuviškame organizuotame darbe.
Atostogų metu padėdavo Švenčionėlių jaunimui rengti lietuviškus vaidinimus ir bendras kultūrines pramogas.

Šaltinis:

Aidas, Nr. 8, 3 psl

Vilnius 1938 gegužės 24 d.

Leidėjas ir ats. redaktorius -Liudvikas Cicėnas

Share

Author: admin

Share This Post On