Aidas, 1938 gegužės 17 d.

Švenčionėliai. Dėt pamaldų.

Vietos klebonas kun. Bazevičius vis dar keičia vietos bažnyčioje pridedamųjų pamaldų tvarką. Pagal lig šiol nustatytą tvarką vieną savaitę per visas dienas pridedamosios giedamos pamaldos buvo lenkiškos, kitą savaitę—lietuviškos. Kitos savaitės pamaldos prasidėdavo šeštadieniais po mišparų. Jeigu būdavo lenkų savaitė, tai Šeštadieni po mišparų jau galėdavo giedoti lietuviai, ir atvirkščiai.

Bet kun. Bazevičius tokią tvarką jau yra pakeitęs; Pav., gegužės 9 ir 10 dienomis čia buvo keturiasdešimtiniai atlaidai.
Jie prasidėjo lenkams skirtoje savaitėje (šeštadieni), todėl po mišparų: jau turėjo giedoti lietuviai. Bet tą dieną kun. B. padarė lankams gegužines pamaldos ne prieš, bet po mišparų.
Be to, lenkiškai buvo giedama dar ir po gegužinių, uždarius Šv. Sakramentą.

Kadangi toks pamaldų, keitimas yra buvęs ne kartą, tai Švenčionėlių reikalu ketina kreiptis pas arkivyskupą, kad jis išakytų vietos bažnyčioje nustatyti pastovią lietuviškų ir lenkiškų giedojimų tvarką.

Švenčionėlių liaudies mokyklos prefektas kun. Lachavičius jau yra iškeltas i Turmontus, o jo vieton yra paskirtas kun. J. Haumavičius.
Kun. Lachavičius, bemokytojaudamas Švenčionėlių mokykloje, yra panaikinęs tikybos pamokas lietuvių* kalba.

Ar naujas prefektas senąją tvarką – (lietuvišką tikybos dėstymą) vėl sugrąžins, dar neaišku. Bet lietuviai tėvai tikisi, kad naujas prefektas jų atžvilgiu būsiąs teisingesnis.

Zet. Lyda. Atidėta byla.

“Aido” 4 numeryje buvo rašyta, kad gegužės 12 dieną Lydoje būsianti svarstoma V. Dailydkos byla, kurioje jis kaltinamas už tai, kad esą, Lydos apskrityje jis ruošėsi atplėšti Lenkijos Į valstybės vieną, dolj, laikydamas ir skolindamas knygas ir skleidęs žinias, kad šiaurinės vaivadijos atiteksiančios Lietuvai. Tą dieną byla ir buvo pradėta svarstyti. Bet neužbaigta ir atidėta kitam kartui, nes i teismą neatvyko Vilniaus vaivadijos jstaigos lietuviškų reikalų referentas p. Marijonas Beuermanas.
Kaip žinia, V. Dailydka pradžioje buvo suimtas ir laikomas Lydos kalėjime. Bet paskiau už užstatą buvo išleistas. Dabar gyvena Rodunės valsčiuje.

Šaltinis:

Aidas, Nr.6, 3 psl.

Vilnius 1938 gegužės 17 d.

Leidėjas ir ats. redaktorius – Liudvikas Cicėnas

Share

Author: admin

Share This Post On