Vilniaus rytojus,1933 m. balandžio 26 d.

Švenčionėliai. Statomi liaudies namai.

Švenčionėlių ir visos parapijos Liet.Šv. Kazimiero draugijos skyrių bendromis pastangomis dabar Švenčionėliuose statomi lietuvių liaudies namai. Sis darbas kad ir nelengvas, bet vis dėl to tikimasi, kad jis būsiąs pabaigtas dar šių metų rudenį.
Velykų antrą dieną Švenčionėliuose įvyko visos parapijos skyrių pirmininkų susirinkimas, per kuri aptarti liaudies namo, statybos reikalai.Tą pačią dieną buvo padarytas Švenčionėlių skyriaus narių metinis susirinkimas, kurio programoj buvo valdybos ir revizijos komisijos pranešimai, naujų narių priėmimas, valdybos rinkimai ir laisvi sumanymai. Naujon valdybon pateko šie nariai: Jonas Rukšėnas (pirmininkas), K. Jarmalis, J. Jarmalis, A. RukSėnaitė, K. Jusys ir J. Verseckas. Reviz. komis.: kun. Kaz. Pukėnas, J. Duksa ir J. Jarmalis.Skyrius turi tris garbės narius: vietos kleboną kun. A. Jakovanį, kun. K. Pukėną ir Just. Pukėną.
Pažymėtina, kad šio. skyriaus veikimas kaskart vis darosi gyvesnis ir vietos lietuvių gyvenime turi didelės reikšmės.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus, Nr. 32 (415)

Vilnius 1933 m. balandžio 26 d. (trečiadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius Navikas

Share

Author: admin

Share This Post On