Vilniaus rytojus, 1937 m. spalio 8 d.

Švenčionėliai. Lietuvių liaudies namai jau ištuštinti.

Kaip „Viln. Ryt.” 75 (887) nr. buvo rašyta, kad Švenčionėlių magistratas raštu yra įsakęs Švenčionėliuose esamus Lietuvių liaudies namus ištuštinti ir nugriauti. „Viln. Ryt.” 77(867) nr. buvo rašyta, kad tuose namuose gyvenęs bu v. lietuviškos skaityklos vedėjas J. Dilys jau išsikraustęs ir parašęs vidaus reikalų ministeriu skundą. Be to, jis apeliavo ir į Švenčionių apskrities seimelį. Savo apeliacijos skunde J. Dilys pažymėjo, kad jis esąs tik  nuomininkas, o visi namų reikalai yra jų savininko kun. K. Pukėno. žinioje. Kun. K. Pukėnas dabar gyvena užsienyje ir apie namų griovimą iš magistrato negavęs jokios žinios, įsakyta išsikraustyti iš tų namų ir dviem lietuvaitėm tretininkėm. Kaip buvo rašyta, jos kreipėsi su prašymu, kad jų neverstų išsikraustyti, pas miesto burmistrą Vinskį, pas apskrities Storastą ir pas apskrities inžinierių. Negavusios teigiamo atsakymo rugsėjo 29 d. dar kartą kreipėsi pas Švenčionėlių burmistrą Ratvinskj, prašydamos duoti kitą butą, nes neturinčios kur kitur apsigyventi. Burmistras pasakė gyvenamųjų butų neturįs ir liepė kuo greičiausiai išsikraustyti, pažymėdamas, kad už  pasipriešinimą būsiančios nubaustos 3 mėnesių kalėjimo. Jis paaiškino, kad toks esąs apskrities Storastos įsakymas. Lietuvaitės tretininkės—R. Garlytė ir O. Švaikiūtė—rugsėjo 30 d. išsikėlė gyventi pas gimines. Liaudies namai liko tušti. Koks jų bus tolimesnis likimas—nežinia.
Spudys.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus,  Nr.79 (869)

Vilnius 1937 m. spalio 8 d. (penktadienis)

Share

Author: admin

Share This Post On