Vilniaus rytojus, 1937 m. spalio 1 d.

Švenčionėliai. Dėl Įsakymo nugriauti Lietuvių liaudies namus
kreiptasi pas vidaus reikalų ministeriją

„Viln. Ryt” 75 (865) nr. buvo rašyta, kad š. m. rugsėjo  mėn. 18 d.  Švenčionėlių magistratas raštu įsakė ištuštinti ir nugriauti 1934 metais Švenčionėliuose pastatytus Lietuvių liaudies namus. Dabar tenka pranešti, kad tų namų gyventojas — buv. lietuviškos skaityklos vedėjas J. Dilys ir lietuvaitės tretininkės O. Garlytė Ir O. Švalkiūtė, — rugsėjo mėn. 21 d. kreipėsi pas vietos burmistrą V. Ratvinskj, kad jiems duotų daugiau laiko surasti kitą gyvenamąjį butą. Burrn. V. Ratvinskis atsakė nieko negalįs padaryti ir patarė tuo reikalu kreiptis j Švenčionių apskrities Storastą. Tretininkės taip ir  padarė. Jos buvo  nuvykusios storastijos įstaigon rugsėjo mėn. 22 d., bet ten jų Storasta nepriėmė. Joms buvo pasakyta, kad kreiptųsi pas Švenčionėlių  burmistrą. Kai jos paaiškino, kad pas burmistrą jau buvusios ir jis pataręs kreiptis pas Storastą, joms pasakyta, kad kreiptųsi pas apskrities seimelio inžinierių Šuminskį, kuris 1934 metais namus, prieš jų pašventinimą, su kun. A. Jakovaniu apžiūrėjo ir leido juos naudoti. Moterėlės nuėjo Ir pas inž.  šuminskį, kuris joms pasakė, kad iš namų išsikraustytų, nes kitaip būsiančios iškraustytos prievartos būdu. Skaityklos vedėjas J. Dilys su savo šeima iš liaudies namų jau išsikėlė ir parašė vidaus reikalų ministeriu i generolui Skladkovskiui skundą, kuriame suminėjo šios bylos istoriją ir paprašė  paveikti, kad Švenčionėlių magistrato sprendimas nugriauti Lietuvių liaudies namus būtų panaikintas. Be to, tiesioginiai tų namų savininkai apeliavo į Švenčionių apskrities seimelį. Lietuvaitės tretininkės, kurios turi jau po 60 metų, iš namų išsikelti neketina. Jo lauks, ką atsakys vidaus reikalų  ministeris.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus,  Nr.77 (867)

Vilnius 1937 m. spalio 1 d. (penktadienis)

Share

Author: admin

Share This Post On