Vilniaus rytojus, 1937 m. rugsėjo 21 d.

Švenčionėliai. Ir Storasta susidomėjo lietuvių liaudies namais.

„Viln. Ryt.” 71(861) nr, buvo rašyta, kaip vietos burmistras, policijos komendantas ir apskrities inžinierius apžiūrinėjo Švenčionėliuose prieš keletą metų pastatytus lietuvių liaudies namus, ir ką jie dėl šių namų  tolimesnio naudojimo buvo pasakę. Dabar tenka pranešti, kad rugsėjo mėn. 7 d. tų pačių namų pažiūrėti buvo atvažiavęs ir Švenčionių apskrities Storasta St. Dvorakas. Jis buvo atvažiavęs su apskrities saugumo referentu Maščiku Atvažiavę prie namų, storasta pasiliko taksiuke ir į namą žiūrėjo tik iš oro, o Maščikas buvo įėjęs į vidų. Ten radęs darbininkus teiravosi, kas jie esą ir kas šiuos namus administruoja. Jam buvo atsakyta, kad anksčiau administravusi Liet. šv. Kazimiero draugija, o dabar, kai šiuose namuose veikęs šios draugijos skyrius ir skaitykla jau yra apskrities Storastos uždaryta, — administruoja kun. K. Pukėnas.

Spudas

Šaltinis:

Vilniaus rytojus,  Nr.74 (864)

Vilnius 1937 m. rugsėjo 21 d. (antradienis)

Share

Author: admin

Share This Post On