Vilniaus rytojus, 1937 m. liepos 9 d.

Švenčionėliai. Negauna paramos.

Švenčionėliuose kurį laiką veikė Liet. Šv. Kazimiero d-jos skaitykla. Jos vedėjas J. Dilys buvo apdraustas Visuomenės Draudimo įstaigoje (CJbezpieczalnia Spoleczna). Iš jo algos kiekvieną mėnesį  buvo šiai įstaigai  atskaitomas tam tikras mokestis. Praėjusiais metais administracinei valdžiai Liet. Šv. Kazimiero d-jos veikimą Švenčionių apskrityje sulaikius, tuo pačiu  nustojo veikusi ir jos skaitykla Švenčionėliuose. Skaityklos vedėją draugija  nuo darbo atleido. Atleistasis, kaip bedarbis, pasinaudoja turima teise ir  kreipėsi, į Visuomenės Draudimo įstaigą, prašydamas jam: priklausomos  paramos. Šios įstaigos centras; Varšuvoje bedarbiui vedėjui pranešė kad jis  negausiąs jokios paramos, nes jis esąs atleistas iš jo paties priežasties.  Vedėjas apeliavo Vilnaus vaivadijos įstaigon su įrodymais, kad jį atleidusi  nuo darbo draugija, kai jau nebegalėjo veikti jo vedama skaitykla. Birželio  mėn. 15 d. vedėjas J. Dilys gavo ir iš vaivadijos neigiamą atsakymą, kuris irgi  paremtas panašiais motyvais.

Dabar šioje apylinkėje iš kiekvieno darbininko-amatininko reikalaujama turėti „amato lapą” („Karta rzemiešlnicza”). Birželio mėn. 25 d. buvo   pakviestas Švenčionių apskrities storastijos įstaigon buvęs Miežionėlių Liet. šv. Kazimiero d-jos skyriaus pirmininkas Kazys Verikas, kuriam buvo  prikišama, kad jis, neturėdamas reikalingo lapo, verčiasi dailidės amatu, turįs dirbtuvę ir dar esąs pasisamdęs darbininką. K. Verikas su liudytoju visa tai  užginčijo. Po tardymo K. Verikas Storastos sprendimu nubaustas 10 auks. arba 5 dienų areštu.
Žinąs.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus,  Nr.53 (843)

Vilnius 1937 m. liepos 9 d. (penktadienis)

Share

Author: admin

Share This Post On