Vilniaus rytojus, 1937 m. birželio 11 d.

Švenčionėliai. Trukdoma pasirodyti per Dievo Kūno šventę.

Kiekvienais metais Švenčionėlių padangės skyriai suruošdavo Dievo Kūno šventės metu vieną altorėlį, dažniausiai prie liaudies namų. Dabar tuose  namuose gyvena kariuomenė ir tik viename kambarėly b. skaityklos vedėjas J. Dilys. Taigi, švenčionėliškiai nutarė įrengti altorėlį prie liaudies namų tos sienos, kur yra J. Dilio kambarys, juo labiau, kad tai negalėjo niekam trukdyti įeiti ir išeiti iš namų. Paskutinę dieną, berengiant altorėlį atėjo puskarininkas ir uždraudė statyti altorėlį be viršininko žinios. Buvo atsiklausta viršininko, o Šis griežtai neleido. Tuomet kitą dieną buvo pradėta rengti altorėlis prie  Valeikos namų, bet atėjęs bažnyčios tarnas klebono vardu pranešė, jog klebonas nenorįs, kad pas Valeikos namus būtų altorėlis. Po pasikalbėjimo su klebonu, šis patarė pastatyti altorėli šventoriuje prie kryžiaus. Ir po dviejų dienų stumdymo Švenčionėliškiai nenusiminė ir paskutinę valandą pasistatė altorėlį daug gražesnį už kitus.
Parapijietis.

Švenčionėliai. Nori daryti choro repeticijas.

Kaip žinia, pereitų metų spalių mėn, 16 d. švenčionėliškiai buvo nusiuntę Švenčionių storastijon atstovus prašyti, kad netrukdytų, kai žmonės   šventadieniais rinksis į liaudies namus pasišildyti, o bažnytinis choras į  repeticijas. Atsakymo jie negavo. Tada lapkričio 14 d. delegatai lankėsi  Vilniaus vaivadijos įstaigon tuo reikalu. Ir čia jokiu atsakymo negavo. Šiais  metais gegužės 6 d. choristams J. Diliui ir J.Rukšėnui buvo sudaryta byla.  Apygardos teismas juos išteisino. Tuo pasiremdami švenčionėliškiai gegužės  23 d. nusiuntė Švenčionių storastijon tokio turinio raštą:
„Mes čia pasirašę Švenčionėlių parapijos bažnytinio choro dalyviai (lietuviai)  pranešame Ponui Storastai kas toliau seka: „Kadangi 1936 m, rugsėjo 9 d. policininkas Macišėvskis mūsų chorą išblaškė iš kun. Pukėno namų (Miežionėlių g-vė Nr. 1), o š . m. gegužės 5 d.. Apygardos teismas pripažino, kad tai buvo padaryta be pagrindo. „Kad nepasikartotų tokie pat nesusipratimai pranešame Ponui Storastai, kad kas savaitė antradieniais, penktadieniais, o kartais ir šventadieniais darysime bažnytinio giedojimo repeticijas anksčiau nurodytuose namuose. Tačiau per dideles bažnytines  šventes, prieš Devintinį, Kalėdas ir t. t, bažnytinis  choras rinksis į repeticijas dažniau ir kitomis dienomis.  „Čia norime pastebėti, kad bažnytinio choro repeticijos negali būti parapijos patalpose, kurios reikalingos bažnyčiai ir kurios mažos ir naudojamos bažnyčios tarnų.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus,  Nr.45 (835)

Vilnius 1937 m. birželio 11 d. (penktadienis)

Share

Author: admin

Share This Post On