Vilniaus rytojus, 1935 m. spalio 23d.

Švenčionėliai. Išvažiavo užsienin kun. K. Pūkinas. Spalių 6 d. vietos lietuvių liaudies namuose buvo kazimieriečių susirinkimas, kurio metu buvo  pagerbtas transatlantinis lakūnas Feliksas Vaitkus. Po to vietos kazimieriečiai gražiai atsisveikino su savo parapijiečiu, rėmėju ir užtarėju kun. Kazimieru Pukėnu, kuris išvažiavo j Belgiją toliau tęsti mokslo.
Atsisveikinant buvo padainuota lietuviškų dainų ir pabaigta Tautos himnu. Kun. K. Pukėnas iš Švenčionėlių išvažiavo spalių 9 d. Jį išlydėjo vietos kazimieriečių atstovai ir jo artimieji.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus,  Nr.83(669)

Vilnius 1935 m. spalio 23d. (trečiadienis)

Share

Author: admin

Share This Post On