Vilniaus rytojus, 1935 m. gegužės 25 d.

Š v e n č i o n ė l i a i . Ir vaivadija neleido surengti vaikų vakarėlio.

Vietos  Liet. Šv. Kazimiero d-jos skyrius per užgavėnes norėjo surengti vaikų vakarėli. Būtų buvęs vaidinamas scenos vaizdelis pasakėlė “Raudonkepuraitė”. Tačiau apskrities storastija šiam vakarėliui leidimo
nedavė. Į rengėjų prašymą ji atsiuntė „Deeyzja giowna”, kur atsakė duoti leidimą, Šalia paragrafų nenurodydama aiškiai priežasčių. Kadangi „decizijoje” buvo duota teisė apeliuoti.aukščiau, tai rengėjai pasiskundė vaivadijai, prašydami, kad tą pati valkų vakarėli leistų, surengti Velykų antrą dieną.
Pagaliau net šio mėnesio 8 d. gautas iš Vaivadijos („SpoJeczno-Polityczny vadžiai”) „Decyzja glowna” kurioje pranešama, kad Liet. Šv. Kazimiero d-jos skyriaus valdybos skundas nesąs pakankamai pamatuotas ir kad Švenčionių storastijos “decyzja” esanti teisėta ir kad dėlto Švenčionėliuose lietuviškas vaikų vakarėlis negalįs vykti. Atsakymas paremiamas visa eile paragrafų ir straipsnių ir pažymimą, kad jis pamatavimo nesąs reikalingas. Šis sprendimas esąs galutinis ir administraciniu keliu rengėjams Jau nebėra kur apeliuoti.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus,  Nr. 41 (628)

Vilnius 1935 m. gegužės 25 d. (šeštadienis)

Share

Author: admin

Share This Post On