Vilniaus rytojus, 1935 m. balandžio 17 d.

Švenčionėlių parapijos lietuvių protestas.

Švenčionėlių parapijos lietuvių katalikų kantrybė jau išsisėmė. Negalėdami ilgiau žiūrėti dabartinio savo klebono kun. B. Bazevičiaus varomą  priešlietuvišką darbą, jie pagaliau susibūrė ir bendrai surašė savo protestą, kurį atsiuntė mūsų laikraščio redakcijai, kad būtų įdėtas kaip viešas dokumentas. Dėl tam tikrų priežasčių mes Čia galime dėti tik kai kurias to protesto dalis. Mes tikimės, kad iŠ šio protesto geros valios žmonės ir padarys atitinkamas išvadas. „Mes žemiau pasirašę Švenčionėlių visų lietuvių parapijiečių atstovai viešai pasisakome prieš dabartinį Švenčionėlių
parapijos kleboną kun. B. Bazevičių prieš jo priešlietuvišką darbą ir lietuvių neigimą. Pereitais metais kun. B. Bazevičius yra pats pasakęs, kad:

1) pamaldų tvarkos nekeisiąs ir paliksiąs tokią,kaip buvo prie kun. A. Jakovailio;
2)nedarysiąs jokių skirtumų tarp lietuvių ir lenkų parapijiečių;
3) išmoksiąs gerailietuviškai kalbėti.

Tikrumoje pasirodė visai kas kita.

1) Atvykus į Švenčionėlius kun. B. Bazevičiui tuojau buvo panaikintos lenkų šventadieniais lietuviams laikomos mišios… Dabar Švenčionėlių parapijos lietuviai vietoj pusės pamaldų per dvi savaites turi tik vienas mišias, o lenkai net trejas.
2) Lietuviški pamokslai kuo tolyn vis trumpėja ir darosi vis nesuprantamesni, nes klebonas juo toliau vis blogiau lietuviškai kalba.
3) Kalėdų pirmąją dieną nuo lietuvių atimta pirmosios mišios (piemenėlių), nors ta visa diena išėjo lietuviams.
4) Pereitą vasarą lietuviai vaikai liko be pirmos išpažinties. Atsisakius
prefektui kun. St. Lecbavičiui lietuviškai mokinti, kreiptasi pas kleboną kun. B. Bazevičių, o šis pas prefektą ir taip toliau. Galų gale pasirodė, kad nė vienas nepriėmė mokinti ir dauguma vaikų liko be pirmos išpažinties, o kiti buvo prispirti mokintis lenkiškai.
5) Š. m. balandžio 5 dieną nuvykus mūsų delegatams pas kleboną atsiklausti, Rodei nėra lietuviškų rekolekcijų ir kodėl lietuvių dienoje klebonas su lenkais vaikšto kryžiaus kelius, po kurių suteikiamas šv. Sakramentu palaiminimas. Bet klebonas atsakė: „kazimieriečiams ir kartu visiems lietuviams parapijiečiams ne galiu laikyti rekolekcijų, o jeigu norite, tai sau kunigą nusisamdykite”. Apie kryžiaus kelius ir klausyti nenorėjo. Liepęs „Eikit sau namo” išbėgo iš kambario, palikęs bestovinčius vienus delegatus.
Savo rašto pabaigoje Švenčionėlių parapijos lietuviai nurodo, kad kun. Bazevičius negalįs būti jų parapijoje, nes neišgali atlikti klebono pareigų lietuvių katalikų atžvilgiu. Parašai.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus,  Nr. 31 (618)

Vilnius 1935 m. balandžio 17 d. (trečiadienis)

Share

Author: admin

Share This Post On