Vilniaus rytojus, 1934 m. sausio 17 d.

Byla dėl lietuviškų vakarėlių.

Švenčionių storastija neleidžia, kad Švenčionėlių Liet. Šv. Kazimiero D-jos skyrius savo vardu rengtų kitose vietose lietuviškus vakarėlius. Skyrius buvo apeliavęs i Vilniaus vaivadiją, bet ir iš ten šiuo reikalu gautas neigiamas atsakymas. Dabar skyrius mano paduoti skundą Vyriausiam Administracijos Tribunolui.
Tuo tarpu švenčionėliečiai padeda kitiems. Pav., neseniai padėjo dotinėniečiams du kart suvaidinti „Meilės parodijas”. Naujų Metų šventėje šis skyrius Švenčionėliuose buvo surengęs didesnį vakarą. Vaidino dramą „Aušros Sunūs”. Vakaras turėjo didelį pasisekimą. Gelžkeliečių „Ugnisko” salė buvo kimšte prikimšta žmonių. Pažymėtina, kad šį kartą buvo ramu. Vietos triukšmadariai jau nebedrįso ardyti tvarkos.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus, Nr. 5 (490)

Vilnius 1934 m. sausio 17 d. (trečiadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius Navikas

Share

Author: admin

Share This Post On