Vilniaus rytojus, 1934 m. liepos 4 d.

Švenčionėliai. Jau pakeista pamaldų tvarka.

Naujas Švenčionėlių parapijos klebonas kun. B. Bazevičius pridedamųjų pamaldų tvarką jau pakeitė. Pradžioje jis lietuvių atstovams buvo pareiškęs, kad vienas šventadienis būsiąs lietuviams, kitas lenkams ir tomis savo dienomis lietuviai galėsią giedoti, kiek jie norėsią. Tačiau praktikoje yra kitaip, Pav,, kiekvieną šventadieni 9 vai. laikomos būna pirmosios mišios,, kurių metu kiekvieną kartą gieda tik lenkai, o kun. Bazevičius nė nemėgina jų sudrausti. Tokiu būdu išeina, kad lenkai dabar gali giedoti kiekvieną šventadieni, o lietuviai tik kiekvieną antrąjį šventadieni, vadinas, tik sumos ir mišparų metu.
Šio mėnesio pradžioje kun.Bazevičius buvo susirgę j ir todėl Jėzaus Širdies pamaldos buvo bažnyčioje be kunigo. Bet ir čia kun. Bazevičius tik lenkams pasirodė geras, nes lietuvių pamaldoms nebuvo nei skambinama varpais, nei degamos žvakės. Tokia tvarka aiškiausiai parodo, kad naujas šios parapijos klebonas su lietuviais parapijiečiais visai nesiskaito.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus, Nr. 51 (536)

Vilnius 1934 m. liepos 4 d. (trečiadienis)

Share

Author: admin

Share This Post On