Vilniaus rytojus, 1934 m. birželio 23 d.

Švenčionėliai. Kun. Bazevičius jau keičia pamaldų tvarką.

Naujas Švenčionėlių parapijos klebonai, kun. Bacevičius jau pradėjo keisti šios parapijos bažnyčioje  pamaldų tvarką. Kun.A Jakovaniui, čia pamaldos lietuviams ir lenkams buvo atskirtos pusiau: viena savaitė lietuviams, kita lenkams. Praktiškai taip buvo darome: lietuviams skirtą dieną Iš ryto 10 vai, buvo vienos mišios lenkams, kurie galėjo tuo metu giedoti lenkiškai, o antros mišios-suma ir mišparai būdavo su lietuvių giedojimas. Lenkų dieną bodavo atvirkščiai. Vadinasi, kiekvieną šventadieni ir vieni ir antri turėdavo atskiras mišias ir galėdavo pagiedoti. Dabar kun. BazeviČius Šią pamaldų tvarką jau naikina ir sako padarysiąs taip, kad lietuvių dieną visos pamaldos bus tik lietuviškai, o lenkų —tik lenkiškai. Tokia tvarka džiaugtųsi tik lenkai, nes, prasidėjus mokslo metams, iš ryto visuomet bus pamaldos besimokančiam jaunimui ir tos pamaldos visuomet bus laikomos tik lankams, jų metu net ir evangelija lietuviškai neskaitoma, nors daug mokinių yra tikri lietuviai. Vadinasi Šios parapijos lenkai turės pamaldas kiekvieną šventadienį, o lietuviai tik kas antroji. Toliau prie kun. A. Jakovanio gegužinės ir birželio mėn. pamaldos lietuviams buvo laikomos vakare 7 vai., dabar jau 8 val. ryto. Dėl pamaldų tvarkos keitimo pas kun. Bazevičių jau buvo atsilankę lietuvių parapijiečių atstovai ir prese iki šiol buvusios pamaldų tvarkos nekeisti ir priminė, kad ir Švenčionių dekanas jiems esąs užtikrinęs, kad kun. Bezevičius nieko nepakeistas. Bet kun. Bazevičius J tai žiuri savaip. Jis aiškina, kad kun. A. Jakovanis neteisėtai įvedęs tokią pamaldų tvarką…
Kun. Bazevičius Ir toliau bažnyčioje darko lietuvių kalbą. Pavyzdžiui, čia taip sako: „Priverstas Kristaus Šonas”, „Švenčiausiai Ponai Marijai”, „Gerko mona krauju”, “Tai yra dvasiškas pienas” Ir M. Kai lietuvių atstovai buvo atėję pas kun. Bazevičių pasitarti dėl pamaldų tvarkos, tai jis taip jiems kalbėjęs: “Man lygias lenkis ar lietuviškas žmones Aš skriaudėti nenoriu: man visas lygias”…
Girdėti, kad Švenčionėlių parapijos lietuviai dėl jiems padarytos skriaudos rankų nenuleis, bet daryti žygius kad visa tai būtų atitaisyta.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus, Nr. 48 (533)

Vilnius 1934 m. birželio 23 d. (šeštadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius Navikas

Share

Author: admin

Share This Post On