Vilniaus rytojus, 1933 m. rugpjūčio 30 d.

Švenčionėliai. Pamaldos už a. a. kun. prof. P. Kraujalį.

Švenčionėlių parapijos lietuviai, sužinoję apie kun. prof. P.Krojelio
mirti, pasistengė tinkamai pagerbti jo atminimą ir kartu pasimeldė už jo vėlę, šio mėnesio 16 dieną Švenčionėlių parapijos bažnyčioj buvo už Velioni gedulinės pamaldos, kurias laikė vietos klebonas kun. A. Jakovanis. Pamaldų metu giedojo lietuvių choras. Pamaldos pabaigtos „Ubera” ir “Angelas Dievo”.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus, Nr. 68 (451)

Vilnius 1933 m. rugpjūčio 30 d. (trečiadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius Navikas

Share

Author: admin

Share This Post On