Vilniaus rytojus, 1933 m. liepos 19 d.

Švenčionėliai, Triukšmadariai.

Gal niekur nėra tiek triukšmadarių ir mušeikų, kiek Švenčionėliuose. Dėl to čia sunku surengti lietuvišką vakarą ar šiaip kokią pramogą.
Panašiai buvo trukdomi ir paskutiniai du vakarai. Pirmas buvo surengtas liepos 2 d. Vaidinto „Nepasisekė debiutas” ir p. Subačiaus vedamas choras padainavo gražių dainų. Antras vakaras buvo liepos 8 d. Surengė Vilniaus Lietuvių Studentų S-gos dramos sekcija ir Adutiškio jaunimas. Vaidino dramą „Judą Iškerijotą”. Turėjo būti ir paskaita, bet dėl vėlaus laiko neįvyko. Pirmasis Ir antrasis vakaras surengta gražioi. Studentų vakare gražiai atrodė dekoracijos ir vaidintojų apdarai. Viskas būtų buvę gerai, bet gadino įspūdį nelietuviai triukšmadariai, kuriems vadovavo Kaltinėnų mokytojas Milevskis, kažkoks Ruvniakas, Okunievas ir kiti. Daugiausia triukšmauta, kai vakaro rengėjai su vietos lietuvių jaunimu pradėjo eiti lietuviškus tautiškus žaismus. Rengėjams ėmus drausti, triukšmadariai taip iniršo, kad vos muštynių nesukėlė. Tuomet rengėjai pertraukė pasilinksminimą ir pakvietė policininką, kad triukšmadarius nuramintų. Atėjęs policininkas liepė visiems išsiskirstyti. Chuliganai ir toliau nenurimo. Studentams išvažiuojant į Kaltinėnus, jie vis dar kibo ir visaip plūdosi. Tai šitaip moka parodyti savo “kultūrą” vietos ir apylinkės nelietuviškas jaunimas. Lietuvių jaunimas kad ir prastesnis, bet jis per viešus vakarus tokių nieku, nedaro.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus, Nr. 56 (439)

Vilnius 1933 m. liepos 19 d. (trečiadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius Navikas

Share

Author: admin

Share This Post On