Vilniaus rytojus, 1933 m. kovo 18 d.

Švenčionėliai. Bažnyčios statymo reikalai

Ši parapija turi jau seną ankštą medinę bažnytėlę. Prieš keletą metų, dar klebonaujant kun. Butkui, buvo kilęs sumanymas pastatyti naują, didelę mūro bažnyčią. Visa parapija šiam sumanymui pritarė. Netrukus buvo sudarytas parapijinis bažnyčios statymo komitetas ir pradėti pirmieji darbai.
1928 metų rudenį kun. Butkui išvažiavus, ir | jo vietą atvykus kun. A, Jakovaniui, bažnyčios statymo garbes buvo varomas toliau. Buvo padirbtas bažnyčios planas ir iki 1932 metų padėti pamatai. Tam reikalui, klebono kun. A. Jakovanio sumanymu ir pastangomis, buvo surengta Švenčionėliuose didelė fantų lioterija,iš kurios surinkta gerokai pinigų. Bet, žinomai to nepakako. Buvo tada stengtasi kitokiu būdu paieškoti pinigų, ypač raginti parapijiečiai, kad jie uoliau remtų bažnyčios statymo darbą. Pradžioje, tiesa, parapijiečiai ir klausė, ypač stropūs buvo lietuviai: jie dėjo, kiek galėjo, pinigų ir beveik patys vieni privežė visiems bažnyčios pamatams akmenų. Bet vėliau, kai parapijiečiai lenkai pasiryžo, bažnyčioje sumažinti lietuviškas pamaldas, lietuviai nuleido rankas ir i bažnyčios statymą ėmė kitaip žiūrėti. Pagaliau, dėl sunkmečio ir lėšų stokos, visai sustabdyta bažnyčios statyba.
Tas kai kuriems lenkams, ypač atėjūnams,  nepatiko, jie lenkų spaudoje ėmė rašyti ir pulti kleboną, kad jis girdi, nežinią kaip suvartojęs surinktus pinigus ir dabar mažai tesirūpinąs bažnyčios statymu. Šis negražus šmeižikų darbas pagaliau buvo pasmerktas ir išaiškinta, kad bažnyčia tik tada galima bus statyti, kai lenkai parapijiečiai liausis skriaudę lietuvius, reikalavę vis daugiau lenkiškų pamaldų ir kai į bažnyčios statymu komitetą iš abejų pusių leis po lygiai atstovų. Lenkai ir nutilo.
Dabar jau yra nutarta išrinkti naujas bažnyčios statymo komitetas, į kurį, iš tikrųjų turės įeiti nemažiau pusės lietuvių, nes ankščiau komitetas buvo sudarytas beveik iš vienų lenkų. Vadinasi, kad ir sunkus laikas, pinigų kad ir nėra, bet vis šiaip taip gal pavyks šis darbas pavaryti toliau, nes pradėta statyti bažnyčia vis dėlto reikėtų pabaigti.
Parapijietis

Šaltinis:

Vilniaus rytojus, Nr. 22 (405)

Vilnius 1933 m. kovo 18 d. (šeštadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius Navikas

Share

Author: admin

Share This Post On