Vilniaus rytojus, 1932 m. spalio 15 d.

Švenčionėliai. Nuolatines „delegacijos”

Kaip jau ne kartą buvo rašyta, Švenčionėlių šlėktoms nepatinka dabartinė Švenčionėlių bažnyčioj pamaldų tvarka.  Keli nepatenkinti asmens,  neturėdami darbo, nutarė rinkti delegacijas ir jas siuntinėti į Arkivyskupą su prašymais, kad pakeistų jų bažnyčioj pamaldų tvarką.
Pirmą kartą nuvykusi jų “delegacija” nieko negavo. Nenustojusi vilties, nuvažiavo antrą kartą. Šiuo žygiu tiek laimėjo, kad,  atsisakius klebonui kun. A. Jakovaniui dėstyti Švenčionėlių pradžios mokykloj religiją, buvo paskirtas i Švenčionėlius prefektu šiemet išsventintas kun. St. Alechnavičius Šlėktos ėmė džiaugtis: manė, kad bus pakeistos ir pamaldos. Tačiau iš tikrųjų pamaldų tvarka paliko ta pati, padarytas tik tas skirtumas, kad šventadienių rytais. 8 vai 15 min. įvestos lenkiškos pamaldos mokyklų jaunimui. Pažymėtina, kad vietos pradinių mokyklų mokinių žymią dalį sudaro lietuvių vaikai, kurie taip pat turi lankyti bendras lenkiškas pamaldas. Lietuviai tėvai turėtų pasirūpinti, kad mokinių pamaldų metu jų vaikai galėtų ir lietuviškai pagiedoti. Mokyklų vedėjai ir kun. prefektas neturėtų priešintis šiam sumanymui, nes negalima vaikų versti, kad jie Dievą garbintų svetima kalba.
Tenka patirti, kad lenkai prefektu jau nepatenkinti. Berods, vėl buvo nusiuntę pas Arkivyskupą „delegaciją”, po kurios sugrįžimo buvo staiga pašauktas  Arkivyskupijos Kurijon kun. prefektas.
Atrodo, kad Švenčionėlių šlėktų “delegacijos” kai kada ne veltui suvažinėja į Vilnių. Kai kurie „delegatai” giriasi, kad jie netrukus imsią važinėti pas Vilniaus Arkivyskupą .parapijos reikalais” kiekvieną savaitę…
Tėvelis

Šaltinis:

Vilniaus rytojus, Nr. 82 (382)

Vilnius 1932 m. spalio 15 d. (šeštadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius Navikas

Share

Author: admin

Share This Post On