Vilniaus rytojus, 1932 m. rugpjūčio 17 d.

Švenčionėliai. Atidaryta lietuvių skaitykla.

Š. m. rugpjūčio 7 d. Švenčionėliuose pašventinta ir atidaryta Liet. Šv.
Kazimiero D-jos skaitykla, kuri įtaisyta p.Švogžlio namuose (priešais bažnyčią). Skaitykla kad ir nedidelė, bet palaikoma geros valios žmonių aukomis, ji čia labai reikalinga; tai bus vietos ir visos parapijos lietuvių svarbus kultūros židinys, kur kasdien (paprastomis 16—21 val., šventadieniais 8—15 val.) galima pasiskaityti įvairių laikraščių, knygų ir
žurnalų. Skaityklos vidus gražiai papuoštas ir sutvarkytas.
Skaityklos atidaryme dalyvavo daug vietos ir apylinkės žmonių. Susirinko
tiek, kad negalėjo ir sutilpti. Skaityklą pašventino kun. K. Pukėnas, kuris pasakė prakalbą, pažymėdamas skaityklos tikslą ir reikšmę vietos lietuviams; kartu palinkėjo skaityklai ir jos lankytojams geriausios kloties. Po to vietos Liet. Šv. Kazimiero D-jos skyriaus vardu kalbėjo p. Jarmalis, kuris  padėkojo kun. K. Pukėnui už pašventinimą ir susirinkusiems už dalyvavimą, prašydamas visus skaityklą lankyti Ir naudotis tuo ką ji turi.
Iškilmės pabaigtos Tautos himnu ir dainomis. Švenčionėlių Lietuva Šv. Kazimiero D-jos skyrių reikia tik pagirti, kad gyvendamas sunkiose aplinkybėse pasistengė įsteigti lietuvių skaityklą. Reikia tikėti, kad skaitykla didės, tobulės ir augs jos lankytoju skaičius. Pažymėtina, kad skaityklos atidarymo proga, daug gerų žmonių paaukojo šiai skaityklai knygų ir kitų skaitymo priemonių, už ką skyriaus valdyba visiems aukotojams labai dėkinga.

Švenčionėliai “Šwięto morza”. Kaip kitur, taip ir čia lenkų įstaigos neseniai čia buvo surengusios „jūrų šventę” („švvięto morza”). „Šventės” išvakarėj buvo susirinkę prie Žeimenos upės, kur šoko ligi vidurnakčio. Matėsi ten ir lietuvių būrelis, bet jis nešilinksmino. Tik viena Vilniaus lietuvių bendrabučio auklėtinė J . B. neiškentė.
Akis.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus, Nr. 65 (345)

Vilnius 1932 m. rugpjūčio 17 d. (trečiadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius Navikas

Share

Author: admin

Share This Post On