Vilniaus rytojus, 1932 m. kovo 26 d.

Švenčionėliai Reikalinga skaitykla.

Jau kelinti metai Švenčionėliuose veikia net kelios lenkų viešos skaityklos, o tuo tarpu lietuviškos nė vienos nėra. Būtų gerai, kad Liet. Šv. Kazimiero Draugija, turėdama čia savo skyrių, įsteigtų savo skaityklą, kuri turėtų daugiau lankytojų, nekaip lenkų skaityklos. Skyriaus nariai ir jų simpatikai nors galėtų tinkamai išnaudoti laisvas valandas ir pasiskaityti įvairių laikraščių, kurių ne kiekvienas atskirai gali gauti. Šventadieniais skaityklą galėtų lankyti ir tolimesnių vietų žmonės. Tad, iš tikrųjų reikėtų šiuo reikalu susirūpinti ir lietuvių skaityklą ‘Švenčionėliuose būtinai įsteigti. Taip pat Švenčionėliuose reikalinga  ir lietuviška mokykla, nes vietinėj lenkų mokykloj lietuviškai visai nemokina. Jau ne kartą buvo prašyta, kad Švenčionėliuose būtų įsteigta lietuvių mokykla, bet vis neišklausyta. Kai kurie tėvai, brangindami lietuvių kalbą, savo vaikus mokina lietuviškai namie. Šiaip ar taip, reikėtų dar kartą pabandyti. Jei susipratę lietuviai drąsiau paklabentų, tai, galimas dalykas, lietuviškos mokyklos tikrai susilauktų. Tuo tarpu žemesnių skyrių vaikus reikėtų lietuviškai namie mokyti, o vyresniųjų skyrių paruošti į Švenčionių lietuvių gimnaziją.

Švenčionėliai. Sunku darbininkams.

Kaip kitur, taip ir čia sunki darbininkų būklė. Padidėjus nedarbui, kai kam gyvenimo sąlygos visai nepakenčiamos. Kurie turi šiek tiek žemės, dar gali šiaip taip verstis, bet bežemiams tai skurdas didžiausias. Daugumas tikėjosi žiemos metu. gausią darbo miške. Bet ir čia apsivilta, Prasidėjus darbui prisirinko iš visos apylinkės daugiau darbininkų, negu miške medžių. Žinoma, gavo darbo dalis. Bet ir tie nekiek teuždirba. Per dieną gauna 50 skatikų — vieną auksiną. Na ir gyvenk, kad nori.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus, Nr. 25 (305)

Vilnius 1932 m. kovo 26 d. (šeštadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius Navikas

Share

Author: admin

Share This Post On