Vilniaus rytojus, 1932 m. balandžio 30 d.

Švenčionių apskr. Švenčionėliai. Dėl mokyklos ir vakarinių kursų.

Švenčionėliai nors daugiau lietuviškas negu lenkiškas miestas, bet čia yra tik Liet. Šv. Kazimiero Draugijos skyrius. Kitokie mūsų Švietimo ir kultūros židiniai čia sunku įkurti. Susipratę Švenčionėlių lietuviai norėtų turėti nors lietuvišką pradžios mokyklą ir suaugusiems vakarinius kursus. Bet ir to jiems neleidžia. Lietuviškos mokyklos ir vakarinių kursų jau ne kartą buvo prašyta—ir vis gautas neigiamas atsakymas. Pavyzdžiui, vietos Liet. Šv. Kazimiero Dr-jos skyrius pernai rudenį prašė mokyklų inspektorato ir kurą tori jos, kad leistų įsteigti suaugusiems vakarinius kursus. [ prašymą neseniai gautas tokio turinio atsakymas:
„Liet. Šv. Kazimiero Dr-jos skyriui Švenčionėliuose. Vilniaus Apygardos Mokyklų Kuratorija. Nr. 1—10094/31. 1932. IV. 8 d. Reikalas: koncesija vesti suaugusiems vakarinius kursus. Remdamasis 1.919 m. spalių 11 d. Rytų Žemių Generalio Komisaro Laikinuoju Įsakymu (Rytų Žemių Vyr. Dienr. Civ. valdybos Nr. 31. 1919 m. lapkričio 18 d., poz. 340) į Liet. Šv. Kazimiero Dr-jos skyriaus valdybos prašymą leisti suaugusiems vakarinius kursus atsakau neigiamai, dėl stokos sąlygų, numatytų aukščiau minėto įsakymo 3 par. 13 skyriuje. Apygardos mokyklų kuratorius) K. Szelągowski.
Vadinasi, gautas neigiamas atsakymas dėl stokos tam tikrų sąlygų. Bet kokios turėtų būti tos sąlygos — nepaaiškinta. Žmonės rašytų įstatymų ir įsakymų nežino, tad kaip jie gali tas sąlygas patenkinti?
Jis.

Švenčionėliai. Pernai buvo suareštuoti keli vietos Liet. šv. Kazimiero Dr-jos skyriaus valdybos nariai.

Kai kurie dar ir dabar sėdi Lukiškių kalėjime. Dėl to kurį laiką skyriaus veikimas buvo apmiręs. Bet šiemet vėl susitvarkyta. Naujai valdybai vadovaujant jau surenku keli vakarai Švenčionėliuose, Platumose, Juodišky ir balandžio 24 d. Kirdeikiuose. Reikėtų skyriui palinkėti, kad ir toliau nesiliautų dirbęs švietimo ir kultūros srity.
Pats.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus, Nr. 34 (314)

Vilnius 1932 m. balandžio 30 d. (šeštadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius Navikas

Share

Author: admin

Share This Post On