Vilniaus rytojus, 1931 m. spalio 21 d.

Švenčionėliai. Šių. metų spalių mėn. 13 d. Liet. Šv. Kazimiero D jos Švenčionėlių skyrius buvo surengęs vakarą, per kurį suvaidinta 4 veik. komedija „inteligentai”, padainuota keletas dainų ir pabaigta Tautos himnu.
Vaidintojai gerai vaidino, gražiai padainavo ir p. Subačiaus vedamas choras. Kadangi vakaras buvo surengtas Šv. Edvardo atlaidų proga, tai publikos buvo pilna salė. Bilietų išparduota už 120 auks. Bet tvarkos nebuvo. Nors ir buvo ponijos atstovas, tačiau su juo sunku buvo susišnekėti. Be bilietų įsiveržę neprašyti „svečiai” per vaidinimą švilpavo, juokavo, kojomis daužė, o per dainas šūkavo: „dosyc”. Per šokius taip pat nebuvo tvarkos. Tautinių žaidimų jokiu būdu negalima buvo. padaryti, pasamdytas orkestras taip pat griežė ką norėjo (?.).
Mieste išlipinti vakaro skelbimai buvo nuplėšyti, pasiliko tik prie bažnyčios.
Žodžiu, vakaras rengėjų moraliai nepatenkino. Tokie reiškiniai Švenčionėlių ponams garbės nedaro.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus,  Nr. 83 (261)

Vilnius 1931 m. spalio 21 d. (trečiadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius Navikas

Share

Author: admin

Share This Post On