Vilniaus rytojus, 1931 m. sausio 17 d.

Švenčionėliai. 1930 m. gruodžio 28 dieną Šv. Kaz. dr-jos skyriaus įvyko
metinis susirinkimas, kuriame paaiškėjo, kad valdyba rūpinosi praplėsti skyriaus turimą knygyną, kuriame yra 1003 egz.knygų ir laikraščių. Taip pat rūpintasi skaityklos atidarymu ir buvusių vakarinių kursų suaugusiems organizavimu. Artistų kuopa, kaip pasirodo, taip pat nesnaudžiusi:
suruošė 4 vakarus. Šiems metams valdyba išrinkta iš dvylikos asmenų:
pirm.—J. Duksa, vicepirm.—J. Jarmalis, sekretorius — Z. Bečelytė, iždininkas — A. Lapenas, knygininkas — V. Saukaitė, knygininko pagelbininkas—K. Jusys; artistų kuopos valdyba. K. Jarmalis, V. Gaidamavičius ir B. Jasiulionis; revizijos komisija: K. Pukėnas, K. Duksa ir G. Steckaitė. Be to duota valdybai įgaliojimas steigti „Sekcija prieš alkoholio plėtojimąsi”. Užbaigai sugiedota tautos himnas.
Lydis.

Švenčionėliai. Palydint pereitus Vytauto Didžiojo metus Švenčionėliškiai
užpirko Naujuos Metuos mišias, kurias Švenčionėlių kleb. kun. A. Jakovanis atlaikė 11 valandą. Po mišių atgiedota himnas “Te Deum laudamus”. Paskui kun. A. J. pasakė gražų pamokslą apibūdindamas Vytauto D. darbuotę ir nuopelnus Bažnyčiai ir tautai. Po mišių K. Pukėnas skaitė paskaitą „Vytauto Didžiojo gyvenimas”. Paskaitai pasibaigus susirinkusieji sugiedojo tautos himną, dėl ko net policija ieškojo „kaltininkų”. Taip užbaigė Švenčionėliškiai Vytauto Didžiojo metus.
J. Lydis.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus,  Nr. 5 (183)

Vilnius 1931 m. sausio 17 d. (šeštadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius Navikas

Share

Author: admin

Share This Post On