Vilniaus rytojus, 1931 m. kovo 18 d.

Švenčionėliai. Nuo pat įsikūrimo mūsų miestelyje Lietuvių Šv. Kazimiero D-jos skyriaus, jo pirmininku visą laiką buvo darbštus ir susipratęs lietuvis p. A. Lapenas. Jis dėjo visas pastangas, kad skyrius gyvuotų ir veiktų. Net kai visi atsisakė priimti pas save skyriaus raštinę ir knygyną, p. Lapenas nieko nežiūrėdamas priėmė pas save ir ilgus metus tvarkingai vedė. Per pustrečių metų, vadovaujant p. Lapėnui, buvo suvaidinta apie 10 viešų vakarų, suruošta keletas bendrų gegužinių ir įsigyta kartu su Dotinėnų skyriumi bažnytinė Šv. Kazimiero vėliava.
Tačiau laikui bėgant, atsirado savo tarpe piktos valios žmonių, kurie ėmė šmeižti p. Lapeną prasimanydami visokiausių nebūtų dalykų. Galop p. Lap., pernai bal. m. pasitraukė iš pirmininko pareigų. Kuriam laikui praėjus, pajutome, kad skyriaus veikimas ima šlubuoti, atsirado nesusipratimų. Žodžiu, juo toliau juo skyriaus veikimas ėmė blukti Dabar pasklydo gandų, kad p. Lapenas del nuolatinių blogos valios žmonių intrigų žadąs visai pasitraukti iš viešojo darbo. Tai būtų didžiausias skyr.ui smūgis. Todėl visi tikimės, kad p. L. nežiūrės visokių Šmeižtų, o ir toliau vadovaus tautiniame Švenčionėlių lietuvių darbe.
Narys.

Red. prierašas. Blogos valios žmonių ir visokių intrigantų šmeižtai negali atbaidyti susipratusio lietuvio nuo darbo. O juo labiau dabar. Antra vertus senai yra žinomas priežodis „Šuns balsas dangun neina”.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus,  Nr. 22 (200)

Vilnius 1931 m. kovo 18 d. (trečiadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius Navikas

Share

Author: admin

Share This Post On