Vilniaus rytojus, 1931 m. gruodžio 16 d.

Švenčionėliai. Mūsų parapija mišri, tad vieną savaitę pamaldos būną lietuviams o kitą lenkams. Kai savaitė būna lietuvių, tai ryte 9 vai. per pirmąsias mišias gieda lenkai, o per sumą ir visas kitas pamaldas – lietuviai ir atvirkščiai. Tokiu būdu kiekvieną sekmadienį ir šventadienį pagieda ir vieni ir antri, Tokią tvarka parapijiečiai patenkinti ir net dėkingi savo gerb. klebonui, kad neskriaudžia nei vienų, nei antru. Su vargoninku — blogiau. Šiuo metu jis ėmė šalintis lietuvių ir daugiau pataikauti lenkams. Pav., Šv. Panelės Nekalto prasidėjimo dienoj per pirmąsias mišias, kai giedojo lenkai, jis dėjo visas pastangas, kad įeitų geriau, bet kai per antras misiąs reikėjo padėti lietuvių chorui, tai jo net bažnyčioj nebuvo kažkur miestely mokino, lenkus kalėdinių giesmių. Lietuviai parapijiečiai tačiau tikisi, kad p. vargoninkas daugiau taip nebedarys, kitaip bus priversti prašyti dekano, kad paveiktų į vargoninką.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus,  Nr. 99 (277)

Vilnius 1931 m. gruodžio 16 d. (trečiadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius Navikas

Share

Author: admin

Share This Post On