Vilniaus rytojus, 1931 m. gegužės 27 d.

Švenčionėliai. Kaip kas metai taip  ir šiemet rengėmės per Sekmines vykti Vilniun į Kalvarijas. Bet kadangi Sekminėse Švenčionyse rengiamas Eucharistinis Kongresas, tei Kalvarijų lankymą atidėjome vėlesniam laikui. Būtent, manome išvykti Vilniun birželio 20 d. rytą.
Kadangi važiuosime didesniame skaičiuje, tii tikimės išgauti papigintus gelžkelio bilietus. Bet kad tą Išgavus reikalinga iš anksto susirašyti. Užsirašyti galima Švenčionių Liet. Sv. Kaz. D-jos skyriuje, o taip pat ir lutuose skyriuose. Švenčionyse galima užsirašyti pas p. L. Tunkūnaitę (Pilsudskio g. 15a). Užsirašyti, reikia iki birželio 10 dienos, kad galima būtų išgauti papigintus gelžkelio bilietui.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus,  Nr. 41 (219)

Vilnius 1931 m. gegužės 27 d. (trečiadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius Navikas

Share

Author: admin

Share This Post On