Vilniaus rytojus, 1931 m. balandžio 4 d.

Švenčionėliai. “Vilniaus Rytojaus” Nr. 21, Narys rašydamas apie Lietuvių Šv. Kazimiero d-jos skyrių Švenčionėliuose visai be reikalo užsipuolė blogos valios žmones, kurie buk tai savo šmeižimais privertę p. Lapeną pasitraukti iš skyriaus. Tas nesutinka su faktiška dalykų padėtimi. Kiek mums yra žinoma, jokių smeižimų nebuvo, o tik paprastu būdu pasikeitė skyriaus valdyba, kuri nežiurint į asmenų pasikeitimą, varo toliau tautinį ir kultūrinį darbą mūsų miestely ir tikimės, kad nenuleisime rankų dėl vieno ar kito asmens pasitraukimo.
Nariai.

Red. prierašas. Esame gavę gana ilgą korespondenciją su 30-ties skyriaus narių parašais. Toje korespondencijoje, kurią, dėl vietos stokos esame priversti sutrumpinti, pasirašę skyriaus nariai užginčija p. Nario paduotas Žinias. Tai labai malonus reiškinys, kad Švenčionėlių skyriuje viskas yra tvarkoj. Todėl ir Redakcija iš savo pusės noriai atšaukia aną prierašą, kuriame smerkėme blogos valios žmones. Kartu jaučiame pareigą pridurti, kad jei kartais atsiranda veikėju tarpe tam tikrų nesusipratimų, tai būtų labai gera tuos nesusipratimus baigti vietoje, tarp savęs, susitarus geruoju.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus,  Nr. 27 (205)

Vilnius 1931 m. balandžio 4 d. (šeštadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius Navikas

Share

Author: admin

Share This Post On