Vilniaus rytojus, 1936 m. rugsėjo 8d.

Švenčionėliai tardė įr nubaudė. Viln. Rytojaus” 55(743) ir 6.(754) numeriuose buvo rašyta, kad  Švenčionėlių policininkai Vorchol ir Maluševaki yra uždraudę vietos lietuvių liaudies namuose giedoti, žaisti ir šokti ir kad čia neleido lietuvių bažnytiniam chorui pasimokyti giedoti. Ryšium su tuo rugpjūčio 24 d. Švenčionių Storastos Įstaigon buvo palauktas buvęs vietos lietuviškos.skaityklos vedėjas J. Dilys ir bu v. kazimieriečių skyriaus pirmininkas J. Rukšėnas, kurie ištardyti. Jie buvo kaltinami, kad liaudies namuose darę nelegalius susirinkimus. Kaltinamieji ir jų liudytojai aiškino, kad buvę ne susirinkimai, bet paprasti jaunimo šokiai ir bažnytinio choro repeticijos. Rugpiūčio 28 d. Švenčionėlių miesto teismas nagrinėjo J. Dilio byla, kurioje jis buvo kaltinamas sąmišio kėlimu vietos bažnyčioje Trijų kryžių dienoje. Kaltinamasis nubaustas 3 -mėnesiais arešto ir sumokėti. 10 auka., teismo išlaidų. Bet bausmės vykdymas sąlyginai atidėtas už trijų metų. Nubaustasis- apeliavo aukščiau. Šaltinis: Vilniaus rytojus,  Nr.71 (759) Vilnius 1936 m. rugsėjo 8d....

Read More