Aidas, 1939 m. vasario 11 d.

Dėl Blaivybės skyriaus kreipėsi į Ministrą Pirmininką.

Kaip „Aide” buvo rašyta, praėjusių metų gruodžio mėnesį Švenčionių apskrities Storasta uždraudė steigti Švenčionėliuose Vilniaus Lietuvių Katalikų Blaivybės Draugijos skyrių dėl saugumo, ramumo ir viešosios tvarkos.
Be to,  Storasta savo sprendimą motyvavo tuo, esą spėjama, kad skyrius ne blaivybę skleisiąs, bet politinę veiklą varysiąs Ir kad steigiamo skyriaus nariai esą yra buvę uždarytos Lietuvių Šv. Kazimiero D-jos Švenčionėlių skyriaus nariai.

Dėl šio Storastos sprendimo, skyriaus steigėjai apeliavo Vilniaus vaivadijos įstaigon.
Praėjusį mėn. 16 d. Švenčionėlių policininkas Mauševskis  žodžiu pranešė M. Savickaitei, kaip vienai steigėjų, kad vaivadija apeliaciją dėl Blaivybės skyriaus išsprendusi neigiamai.
Vasario 7 d. steigėjai tuo reikalu nusiuntė skundą ministrui pirmininkui
vidaus reikalų ministrui gen. Slavoi-Skladkovsklui.

Šaltinis:

Aidas, Nr. 18 (100), 3 psl.

Vilnius 1939 m. vasario 11 d. (šeštadienis)

Leidėjas Liudvikas Cicėnas, redaktorius Vincas Budrevičius

Share

Author: admin

Share This Post On