Aidas, 1939 m. rugpjūčio 3 d.

Kaip buvo steigiamas “Ryto”  skyrius.

Kaip jau „Aide” buvo rašyta, š. m. liepos 2 d. Švenčionėliuose kūrėsi Vilniaus Lietuvių Švietimo Draugijos „Ryto” skyrius.
Liepos 6 dieną skyriaus steigėjai patys asmeniškai įteikė Švenčionių apskrities storastijai pranešimą ir prašė jų skyrių užregistruoti. Storastijoje pareikalauta, kad pranešimas būtų apmokėtas 5 auks. 50 sk. žyminio mokesčio. Tam išpildyti duota laiko iki liepos 10 dienos. Kitaip, esą, pranešimas nebūsiąs svarstomas.
Tuo reikalu steigėjai tuojau kreipėsi į Vilniaus .Ryto” draugijos centrą, kur sužinojo, kad tokiais atvejais „Ryto” skyrių pranešimai neprivalo būti apmokami žyminiu mokesčiu. Ta proga „Ryto” centras pats nusiuntė Švenčionių apskrities storastijos ištaigai raštą, paaiškindamas, kad pagal atitinkamą įstatymą tokiais atvejais žyminis mokestis neturėtų būti imamas.
Liepos 12 d. skyriaus pirmininkas Rukšėnas gauna iš storastijos įstaigos raštą, kad iki liepos 15 d. savo skyriaus pranešimą apmokėtų žyminiu mokesčiu. Nuvykusiam Rukšėnui storastijos ištaigoje pasakoma:
„Nori, kad pranešimas būtų svarstomas, tai mokėk žyminj mokestį, o ne tai pasiimk”.
Matydamas, kad atsiėmus pranešimą ne ką telaimės, pirm. Rukšėnas
žymini mokesnį 5 a 50 sk. sumokėjo ir pasiėmė pakvitavimą. Pagaliau liepos 28 d. skyriaus steigėjai gauna Švenčionių apskrities Storastos raštą, kuriuo pranešama, kad dėl saugumo, ramumo ir viešosios tvarkos Vilniaus Lietuvių Švietimo Draugijos „Ryto” skyrius steigti draudžiama. (To rašto nuorašas buvo įdėtas „Aido” 89(171) Nr. Red.).
Skyriaus steigėjai dėl neigiamo Švenčionių Storastos sprendimo kreipėsi Vilniaus Vaivadijos įstaigon, kur tikisi susilaukti palankaus sprendimo.

Šaltinis:

Aidas, Nr. 90 (172), 5 psl.

Vilnius 1939 m. rugpjūčio 3 d. (ketvirtadienis)

Leidėjas Liudvikas Cicėnas, redaktorius Vincas Budrevičius

Share

Author: admin

Share This Post On