Aidas, 1939 m. liepos 11 d.

Įsteigta Vilniaus „Ryto” 2 skyriai Vilniaus Lietuvių švietimo Draugijai „Rytui” pradėjus iš naujo savo veikimą, Švenčionėlių ir jų apylinkėm lietuviai gyventojai tuo gyvai susidomėjo ir sumanė susiorganizuoti į jo skyrius.
Pabandyta įsteigti skyriai Švenčionėliuose ir Miežionėliuose.
Švenčionėlių skyriui surinkta 30 parašų. Steigiamasis susirinkimas įvyko liepos 2 dieną. Jam pirmininkavo kun. Gajauskas, sekretoriavo J. Dilys.
Įstatus paaiškinus, išrinkta pirmoji valdyba, kuria, sudaro: Jonas Rukšėnas – pirmininkas, Marė Savickaitė vicepirmininkė, sekretorius Veronika Dukslenė, iždininkas Grasė Grybauskaitė ir narys be ypatingu pareigų Napoleonas Matlukas.
Revizijos komisija: Juozas Duksa, Jonas Kuprėnas ir Jadzė Saukaltė.
Mležionėllų skyriaus steigiamajame susirinkime išrinksią valdyba yra tokia: Kazys Dnlgiedo pirmininkas, Antanas Burauskas vicepirmininkas, Mikas Sauka – sekretorius, Genė Gudelytė — iždininkas ir Knzys Sauka— narys be ypatingų pareigų.
Revizijos komisija: Kostas Mastavičlus, Pranė Gudelytė Ir Antanas Laboga.

Šaltinis:

Aidas, Nr. 80 (162), 3 psl.

Vilnius 1939 m. liepos 11 d. (antradienis)

Leidėjas Liudvikas Cicėnas, redaktorius Vincas Budrevičius

Share

Author: admin

Share This Post On