Aidas, 1939 m. gegužės 11 d.

Dar dėl arkivyskupo atsilankymo.

“Aido” 52 (134) Nr. buvo rašyta, kad Vilniaus arkivyskupas anksčiau turėjęs į Švenčionėlius atvažiuoti gegužes 21 d., o vėliau pranešta, kad atsilankysiąs gegužės 14, t. y. tą dieną, kai Švenčionėlių bažnyčioje būsią lenkiški giedojimai.

Dabar aiškėja, kad taip buvo planuota ne arkivyskupo, bet vietos klebono kun. T.Jazevičiaus ir vietos nelietuviškų organizacijų. Iš tikrųjų arkivyskupas kaip buvo iš anksto nusistatęs, taip ir atvažiuos gegužės 21 dieną, visai neatsižvelgdamas, kokie tą dieną Švenčionėlių bažnyčioje bus giedojimai.

Kad arkivyskupas atvažiuos į Švenčionėlius gegužės 21 dieną, jau yra apie tai pranešęs vietos klebonas. Arkivyskupas į Švenčionėlius atvyksiąs 9 valandą, o išvyksiąs į Kaltinėnus tą pačią dieną 15 vai Be to, klebonas pranešė, kad gegužės 14 d. jis nebūsiąs namie — važiuosiąs į Švenčionis, kur tą dieną (15 val ) atvažiuosiąs (iš Strūnaičio) arkivyskupas.

Tuo būdu paaiškėjo, kad arkivyskupas j Švenčionėlius ir Švenčionis atvyksiąs tomis dienomis, kada šių parapijų bažnyčiose bus lietuviški giedojimai.

Vadinasi, pašaliniai planai sukeisti arkivyskupo atsilankymo dienas—nepavyko.

Kaip klebonas pranešė, arkivyskupas Švenčionėliuose tą pačią gegužės 21 d. šventinsiąs naujai statomos bažnyčios pamatus.

Švenčionėlių parapijos lietuviai ruošiasi arkivyskupą pasitikti iškilmingai,
o ypač stengiasi geriau suorganizuoti lietuvišką giedojimą

Šaltinis:

Aidas, Nr. 55 (137), 5 psl.

Vilnius 1939 m. gegužės 11 d. (ketvirtadienis)

Leidėjas Liudvikas Cicėnas, redaktorius Vincas Budrevičius

Share

Author: admin

Share This Post On