Aidas, 1939 m. birželio 8 d.

Koncertas.

Sekminių pirmą dieną Viln. Liet. Meno ir Literatūros Draugija surengė Švenčionėliuose lietuviškos dainos koncertą.
Dainavo iš Lietuvos valstybės atvykęs Dotnuvos Žemės Ūkio Akademijos studentų choras, kuriam dirigavo p. B. Budriūnas.
Koncertas įvyko gelžkeliečių “Ognisko”salėje, nes lietuvių salė (liaudies namai) tėra vietos kareivių užimta.
Tai buvo pirmas čia šios rūšies koncertas ir pirmieji svečiai, kurie aplankė ir mūsų padangę. Toji diena buvo mūsų dviguba Šventė.
Svečių pasitikti buvo susirinkusi prie “Ognisko” vartų didelė minia. Daugelis laukė net nuo dvyliktos valandos. Išlipusius iš autobusų svečius susirinkusieji apmėtė gėlėmis ir ilgai šaukė „valio”! Po to svečiai, pasisveikinę ir sustoję kieme, prie įėjimo i salę, kartu su visais nusifotografavo.
Šio koncerto pasiklausyti ir nepaprastų svečių pamatyti, be vietos lenkų, buvo atvykę lietuviai iš visų apylinkės kaimų. Daug buvo net iš Linkmenų ir Kaltanėnų parapijų. Salė buvo kimšte prikimšta.
Koncertą pradėjo prakalba kun. dr. A. Viskantas. Po jo Švenčionėlių ir apylinkės lietuvių vardu sveikino brangius svečius mokyt. J. Jarmalis. Koncerto metu į choristus iš publikos buvo mėtomos gėlės. Kiekvieną dainą lydėjo karšti ir ilgi susirinkusiųjų plojimai, smagesni — „bis”.
Antroje koncerto dalyje lietuvaitė mokinė G. Grybauskaitė, pasipuošusi
tautiškais drabužiais, įteikė choro dirigentui gėlių puokštę Dotnuviečių choro vardu kalbėjo jų atstovas.
Pasibaigus koncertui, mokyt. T.Jarmalienė vietos lietuvių visuomenės vardu padėkojo svečiams už jų apsilankymą ir dainas, d-jos pirmininkui — už koncerto surengimą; podraug buvo reiškiamas pageidavimas, kad mūsų broliai—svečiai dažniau lankytų mūsų padangę.
Koncertas užbaigtas kun. dr Viskanto žodžiu ir Tautos himnu. Reikia pažymėti, kad susirinkusių nuotaika buvo nepaprasta. Susijaudinę buvo visi: ir svečiai ir vietiniai. Retų ir brangių svečių apsilankymas, chorisčių tautiški drabužiai ir jų skambios ir sutartinės dainos—nevieno jautresnio lietuvio
akyse išspaudė graudžią ašarą. Svečius išlydėjo vėl minios entuziastiški
„valio”.

Šaltinis:

Aidas, Nr. 66 (148), 5 psl.

Vilnius 1939 m. birželio 8 d. (ketvirtadienis)

Leidėjas Liudvikas Cicėnas, redaktorius Vincas Budrevičius

Share

Author: admin

Share This Post On