Aidas, 1939 m. birželio 1 d.

Arkivyskupo vizitacija.

Arkivyskupo vizitacija buvo gegužės 21 d. Klebonas prieš dvi savaites skelbdamas, apie arkivyskupo vizitaciją iš sakyklos pranešė, kad arkivyskupą reikės pasitikti visiems kartu ir kad būsią vieni vartai.
Išėjo kitaip. Klebonas sudarė komitetą, kaip sako iš miesto „masliankos”. Lietuvio nepakvietė nė vieno, dargi iki paskutinės dienos nepranešė, kaip bus arkivyskupas sutiktas. Tačiau lietuviai pripynė vainikų, kaip bažnyčiai, taip ir bendriems vartams papuošti. Paskutinę dieną klebonas su burmistru,  nusisamdę darbininkus, prie bažnyčios pastatė vartus tik su lenkišku parašu.
Arkivyskupas atvyko J Švenčionėlius 8 vai. 30 minučių. Prie vartų J. Jermalis lietuvių parapijiečių vardu pasveikimo arkivyskupą ir tautiškai pasirėdžiusi mergaitė įteikė jam gėlių bukietą, perrištą tautišku kaspinu. Bažnyčioje pasitiko ir visą laiką giedojo stiprus lietuvių parapijinis choras.
Po sutvirtinimo ir mišių (sumos), buvo lenkų kalba pamokslas. Po lenkiško
gana ilgo pamokslo įėjo sakyklon Švenčionių dekanas, kuris pasakė lietuvišką pamokslą.
Deja, teko jam greit pabaigti, nes tuo laiku susirinkę prie klebonijos visai arti bažnyčios visokios lenkų organizacijos ir vaikai dainavo, o kariškas orkestras griežė maršus.
Klebonas, kalbėdamas arkivyskupui apie Švenčionėlių parapiją, nepamiršo pridėti, kad lenkai sudaro parapijiečių daugumą. Jo tiesa bus,jei priskaito kariuomenę ir įvairius nevietinius, kurių miestely nestinga.
Reikia, tiesa, pasakyti, kad pradžioje klebonas pasakė keletą žodžių ir lietuviškai. Apie lietuvius pasakė, kad yra tokių, kurie bažnyčioje politikuoja, vadinas, kūkaliai tarp gerų grūdų. Oi, klebonėli, lietuviai niekuomet nepolitikavo bažnyčioje ir nepolitikuoja, jeigu ir norėtų,— negali. Ar tik ne pats sveikas, klebonėli, tai darai? Klebonas kai kuriems asmenims buvo pataręs arkivyskupui padainuoti keletą dainelių, net nurodė ir vietą prie klebonijos. Bet per lietuvišką pamokslą tą vietą užsėdo orkestras ir vaikai, taip kad išėjus lietuviams skirtos vietos nerado tuščios.
Tvarkos čia pas kleboną nebuvo. Lietuviai vis dėlto pasiuntė delegatus pas arkivyskupą: M. Sauką, J. Rukšėną ir J. Grigą. Delegatams pareiškė: dėl skriaudų turite su klebonu  artis ir susitaikyti. Dėlei lietuvių katalikų akcijos ir eucharistininkų vaikų kuopos pažadėjo greitu laiku atsakyti per dekaną.

Šaltinis:

Aidas, Nr. 63 (145), 5 psl.

Vilnius 1939 m. birželio 1 d. (ketvirtadienis)

Leidėjas Liudvikas Cicėnas, redaktorius Vincas Budrevičius

Share

Author: admin

Share This Post On