Aidas, 1939 m. balandžio 15 d.

Dar apie Liet. Blaivybės Draugijos skyrių.

Kaip buvo „Aide” rašyta, praėjusiais metais buvo mėginta Švenčionėliuose Įsteigti Vilniaus Lietuvių Katalikų Blaivybės Draugijos skyrius, bet Švenčionių apskrities Storasta to skyriaus neužtvirtino.
Skyriaus steigėjai apeliavo Vilniaus Vaivadijos įstaigon.
Ryšium su tuo šiemet vasario 7 d. Švenčionėlių policininkas Manševskis pranešė, kad Vaivadijos įstaiga apeliacini skundą išsprendusi neigiamai.

Skyriaus steigėjai švenčionėliečiai šiuo reikalu kreipėsi į ministrą pirmininką ir vidaus reikalų ministrą.
Balandžio 2 d. gautas iš Švenčionių apskrities Storastijos raštas (Nr. B. 2/65), kuris, išvertus j mūsų kalbą, šitaip skamba:

Ryšium su Įteiktu Lietuvių Katalikų Blaivybės Draugijos skyriaus steigėjų Ponui Ministrų Tarybos Pirmininkui skundu Storastija praneša, kad Vidaus Reikalų Ministerija neranda jokio pamato kištis su savo priežiūra į kalbamąjį reikalą, kaip jau užbaigtą galutiniu sprendimu administracinėje eigoje”.

Šaltinis:

Aidas, Nr. 44 (126), 3 psl.

Vilnius 1939 m. balandžio 15 d. (šeštadienis)

Leidėjas Liudvikas Cicėnas, redaktorius Vincas Budrevičius

Share

Author: admin

Share This Post On